دات نت نیوک

22023631-2

info@samdcco.com

زمینه های فعالیت
فعالیتهای شرکت طرح و ساخت سام را می توان به سه دسته ذیل تقسیم بندی کرد:

درباره ما

شرکت طرح و ساخت سام

شرکت طرح و ساخت سام در سال 1385 تأسیس شده. این شرکت فعالیت های خود را در ادامه کار شرکت فعالیت های خود را در ادامه کار شرکت ساختمانی دهو که در سال 1353 تاسیس شده بود با 30 سال سابقه و با همان ساختار مدیریتی آغاز کرد. شرکت طرح و ساخت سام با سرمایه ثبت شده 1/500/000/000 ریال فعالیتهای خود را در زمینه های مختلف مانند انبوه سازی شروع کرد که این امر منجر به موفقیت شرکت در کسب درجه بندی از انجمن انبوه سازان شد.

درباره ما
پروژه های انجام شده